บุคลากรสำนักปลัด อบต.ดอนข่อย

   

   
ว่าที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
 

 

นางยุพิน  เจ๊กจันทึก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
   

   
   
นายคำนึง พงษ์ทวี
   
    หัวหน้าสำนักปลัด    
         
    งานบริหารทั่วไป    
alt      
นายชยพล  โพทุมทา       นายเอกภาพ  ศรีศศลักษณ์
นิติกร       นักจัดการงานทั่วไป
         
alt       alt
น.ส.สุขศิริ  สอดสุข       น.ส.ภัทราพร  สร้อยยอดทอง
นักทรัพยากรบุคคล       เจ้าพนักงานธุรการ
         
alt     alt
น.ส.วารุณี  ทองดอนเถิ่ง   น.ส.นาสิกา  ไพรสงบ   น.ส.สุดาทิพย์  ทองดอนสังข์
ผช.นักทรัพยากรบุคคล   ผช.นักจัดการงานทั่วไป   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
         

alt

 

 

นายสมพร ห้วยหงษ์ทอง   นายจำลอง  ทองดอนแต้ม   น.ส.นวพร  ทองหล่อ
พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถยนต์   คนงาน
         
   
น.ส.พิชยา  คำเจริญ   นายสมชาย  ทองยอด   น.ส.เรณู  รารอด
คนงาน   คนงาน   คนงาน
         
   
นางธัญพิชชา  อินทร์ทรง   นายบาร  ทันสมัย   นายพนม  หินเพ็ชร
คนงาน   คนงาน   คนงาน
         

alt

 

 

alt

นายสมบัติ  ทองดอนแอ   น.ส.นาตยา  เพ็งมูน   นางสิริกร  เส็งเจริญ
ยาม   ภารโรง   ภารโรง
         
alt      
น.ส.เปรม  ทองดอนเหมือน   นายณัฐวุฒิ  พันยุโดด    
ภารโรง   คนงาน    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 

 

alt

 

 

    น.ส.จิตติมา สมจิต    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

alt

 

 

น.ส.ฉลองขวัญ ทองดอนพัว
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
         
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

   
   
(ว่าง)
   
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา