บุคลากรสำนักปลัด อบต.ดอนข่อย

   

alt

   
นายสำอางค์  วงษ์บุญตรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
   

alt

   
นายสำอางค์  วงษ์บุญตรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
   

alt

   
   
นายคำนึง พงษ์ทวี
   
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
   
 งานบริหารทั่วไป  
   
              alt                                   alt
                      นางสาวสุขศิริ สอดสุข                            นางสาวภัทราพร สร้อยยอดทอง
                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
               alt                                  alt
 
                    นางสาววารุณี  ทองดอนเถิง                    นางสาวสุดาทิพย์  ทองดอนสังข์

                      ผช.นักทรัพยากรบุคคล                               ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

alt

 

alt

 

alt

นายสมพร ห้วยหงษ์ทอง   นายปฐม บัวทอง   นางสาวจิราวรรณ หยดหย่อน
พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถยนต์   คนงาน

alt